Buku Guru Bahasa Sunda SD MI SMP MTs SMA SMK MA MAK Lengkap Terbaru Tahun 2018/2019

Buku Guru Bahasa Sunda SD MI SMP MTs SMA SMK MA MAK Lengkap Terbaru Tahun 2018/2019


Dalam kesempatan kali ini kami selaku pengurus situs http://www.materipendidikan.net/ ini akan membahas dan membagikan file tentang Buku Guru Bahasa Sunda SD MI SMP MTs SMA SMK MA MAK Lengkap Terbaru Tahun 2018/2019 yang sebagaimana tersebut akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang membutuhkan beberapa file Buku Guru Bahasa Sunda SD MI SMP MTs SMA SMK MA MAK Lengkap Terbaru Tahun 2018/2019.

Kurikulum 2013 saenyana mangrupa Kurikulum Berbasis Kompeténsi (KBK) pikeun nyanghareupan panéka jaman, utamana mah kompeténsi atawa kamampuh abad ka-21. Dina ieu abad, daék teu daék butuh karancagéan dina rupining widang, kaasup kamekaran téhnologi, informasi, jeung komunikasi (TIK) milu nangtukeun warna pangajaran basa Sunda.
Luyu jeung éta hal, rumusan kompeténsi sikep (agama jeung sosial), kaweruh, jeung kaparigelan nu dipaké dadasar dina Kurikulum 2013 kudu ngaheulakeun pentingna karancagéan jeung komunikasi. Najan kitu, dina pangajaran basa Sunda mah dititénan ogé kahasan basa jeung budaya Sunda minangka média jeung wahana pangajaran basa Sunda.
Téma-téma dina buku pangajaran basa Sunda diluyukeun kana téma-téma dina pangajaran tématis SD/MI nu sipatna nasional. Kompeténsi nu dipiharep ku barudak SD/MI dirumuskeun minangka kamampuh mikir jeung paripolah nu rancagé dina ranah nyamuni (abstrak) jeung nembrak (konkrit). Eta kamampuh téh diécéskeun dina kompeténsi inti (KI) anu dipidangkeun ku kaweruh dina basa Sunda anu bener tur merenah, ngéntép seureuh, sarta luyu jeung kontéks situasi. Eta kamampuh téh dirarancang dina prosés pangajaran winangun papancén (project based learning) jeung ngoréhan (discovery learning) anu nyoko kana léngkah-léngkah ngilmiah (saintifik) kayaning niténan, nanya, nyoba (nyungsi), nalar, jeung kedaling (ngomunikasikeun).
Ieu buku ngawincik tarékah minimal nu kudu dipilampah ku murid dina ngahontal kompeténsi nu dipiharep. Luyu jeung pamarekan dina Kurikulum 2013, murid diperedih gedé kawanina tur kadaék dina ngoréhan kaweruh perkara basa jeung sastra Sunda, anu engkéna parigel maké basa Sunda. Dampakna murid boga sikep anu hadé kana basa jeung sastra Sunda katut hirup kumbuhna, bari teu mopohokeun sikep agama.
Tangtu waé réa kénéh kahéngkéran ieu ibu téh. Panyawad katut pangdeudeul pikeun nyampurnakeun ieu buku pohara dianti-atina.

Dan masih banyak Buku Guru Bahasa Sunda SD MI SMP MTs SMA SMK MA MAK Lengkap Terbaru Tahun 2018/2019 lainnya.

Berikut ini File Buku Guru Bahasa Sunda SD MI SMP MTs SMA SMK MA MAK Lengkap Terbaru Tahun 2018/2019 yang bisa Guru Download Secara Gratis.

Selengkapnya anda bisa langsung download beberapa file yang sudah kami sediakan di bawah ini :

LINKDOWNLOAD :

Buku Guru Bahasa Sunda Kelas 1- 2014.pdf
Buku Guru Bahasa Sunda Kelas 2 - 2014.pdf
Buku Guru Bahasa Sunda Kelas 3 - 2014.pdf
Buku Guru Bahasa Sunda Kelas 4 - 2014.pdf
Buku Guru Bahasa Sunda Kelas 5 - 2014.pdf
Buku Guru Bahasa Sunda Kelas 6 - 2014.pdf
Buku Guru Bahasa Sunda Kelas 7 - 2014.pdf
Buku Guru Bahasa Sunda Kelas 8 - 2014.pdf
Buku Guru Bahasa Sunda Kelas 9 - 2014.pdf
Buku Guru Bahasa Sunda Kelas 10 - 2014.pdf
Buku Guru Bahasa Sunda Kelas 11 - 2014.pdf
Buku Guru Bahasa Sunda Kelas 12 - 2014.pdf
Cover Buku Guru Bahasa Sunda SD 1-2014.pdf
Cover Buku Guru Bahasa Sunda SD 2-2014.pdf
Cover Buku Guru Bahasa Sunda SD 3-2014.pdf
Cover Buku Guru Bahasa Sunda SD 4-2014.pdf
Cover Buku Guru Bahasa Sunda SD 5-2014.pdf
Cover Buku Guru Bahasa Sunda SD 6-2014.pdf
Cover Buku Guru Bahasa Sunda SMP 7-2014.pdf
Cover Buku Guru Bahasa Sunda SMP 8 -2014.pdf
Cover Buku Guru Bahasa Sunda SMP 9 -2014.pdf
Cover Buku Guru Bahasa Sunda SMA 10 - 2014.pdf
Cover Buku Guru Bahasa Sunda SMA 11 - 2014.pdf
Cover Buku Guru Bahasa Sunda SMA 12 - 2014.pdf

Banyak diButuhkan Guru


Subscribe to receive free email updates: